top of page
ספה כמיצגת טיפול בנפגעי התעללות נרקיסיסטית פסיכופתית, גזלייטינג

מטפלות שהוכשרו בעוגן

רשימה זו מרכזת את פרטי המטפלות/ים בוגרות ההכשרה של עוגן כולן מטפלות בעלות הכשרה מעמיקה אשר השלימו את הקורס הממוקד למטפלות/ים.

הפרסום באתר נעשה כשירות לציבור. הפניה לטיפול הינה פרטית, באחריות הפונה, ויוזמת עוגן אינן צד בקשר הטיפולי על כל מרכיביו, לרבות נושאי תשלום.

אין תוצאות מתאימות לחיפוש, יש לנסות חיפוש אחר

bottom of page