top of page
ספה כמיצגת טיפול בנפגעי התעללות נרקיסיסטית פסיכופתית, גזלייטינג

מטפלות/ים שהוכשרו בעוגן

רשימה זו מרכזת פרטי מטפלות/ים המכירות/ים את התחום. לכל המטפלות/ים הכשרה מעמיקה. רובן/ם המוחלט בוגרי/ות הקורס הממוקד להכשרת מטפלות/ים של עוגן. 

הפרסום באתר נעשה כשירות לציבור. הפניה לטיפול הינה פרטית, באחריות הפונה, ויוזמת עוגן אינן צד בקשר הטיפולי על כל מרכיביו, לרבות נושאי תשלום.

אין תוצאות מתאימות לחיפוש, יש לנסות חיפוש אחר

bottom of page