top of page
Grey Sofa

מטפלות שהוכשרו בעוגן

רשימה זו מרכזת את פרטי המטפלות/ים בוגרות ההכשרה של עוגן כולן מטפלות בעלות הכשרה מעמיקה אשר השלימו את הקורס הממוקד למטפלות/ים.

הפרסום באתר נעשה כשירות לציבור. הפניה לטיפול הינה פרטית, באחריות הפונה, ויוזמת עוגן אינן צד בקשר הטיפולי על כל מרכיביו, לרבות נושאי תשלום.

מטרתנו הינה העלאת מודעות. המידע באתר אינו מהווה תחליף לטיפול או ידע משפטי, פנייה לאנשי מקצוע הינה באחריות הפונה בלבד 

כל הזכויות שמורות לעוגן - פסיכולוגיות למען נפגעי/ות התעללות נרקיסיסטית פסיכופתית

ogen7733@gmail.com ניתן לפנות אלינו במייל

bottom of page